1. Algemeen

1.1. Definities

·        'Verkoper': De NV Pharma Belgium-Belmedis, met maatschappelijke zetel te 1200 Sint- Lambrechts-Woluwe, Emile Vanderveldelaan 82, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0425.353.116, eveneens handelend onder de handelsnaam.

·        'Koper': elke fysieke persoon of rechtspersoon die door de Verkoper verhandelde goederen aankoopt.

1.2. Toepassingsgebied

De huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de 'Algemene voorwaarden') zijn toepasbaar op elke aankoop en levering gerealiseerd na 31 maart 2018.

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen de Koper en de Verkoper. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Verkoper voorrang op die van de Koper.

Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Koper vooraf kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en aanvaardt hij ze integraal en onvoorwaardelijk. Eveneens bevestigt de Koper akkoord te gaan met de niet toepassing van artikel XII.6, § 1, 8°, en van de artikelen XII.7, § 1, XII.8 en XII.9 Wetboek Economisch Recht door een bestelling te plaatsen via de websites https://www.pharmabelgium.be, https://www.belmedis.be en www.wecarepro.be.

Indien een artikel of een onderdeel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Specifieke Voorwaarden nietig of ontoepasbaar zou worden verklaard, heeft deze nietigheid geen betrekking op het geldige deel van het artikel en ook niet op de andere artikels van de Algemene Voorwaarden of van de Specifieke Voorwaarden.

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot een afstand van de toepasselijkheid van deze bepaling, tenzij een dergelijke afstand voortvloeit uit een uitdrukkelijk, ondubbelzinnig schrijven ondertekend door degene die afstand doet. Afstand van een recht leidt ook niet tot een afstand van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden kan volgen.

De Algemene Voorwaarden kunnen nooit tegen de Verkoper worden geïnterpreteerd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en te actualiseren op zijn website https://www.pharmabelgium.be/, https://www.belmedis.be en www.wecarepro.be. Deze wijzigingen en updates worden opgelegd aan de Koper, die ze uitdrukkelijk aanvaardt, en die deze webpagina bijgevolg regelmatig moet raadplegen om de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden na te gaan.

 2. Offertes en engagementen van de Verkoper

 2.1. Offertes

Elke offerte opgemaakt door de Verkoper is indicatief en verbindt hem pas op het ogenblik dat hij de bestelling, geplaatst door de Koper in overeenstemming met de offerte, uitdrukkelijk aanvaardt. De prijzen vermeld in de offerte zijn  in elk geval slechts geldig voor een maximumduur van tien dagen na uitgifte van de offerte. Bestellingen geplaatst bij tussenpersonen (commercieel afgevaardigden, vertegenwoordigers,...) verbinden de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging van de bestelbon door de Verkoper.

2.2. Overige verbintenissen

Verbintenissen kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door de Verkoper, ondertekend door twee personen waarvan één bestuurder gemachtigd om de Verkoper te vertegenwoordigen. Uitwisselingen van emails, tijdelijke of gebruikelijke handelskortingen, facturaties of andere vormen van verklaringen of uitvoeringen van handelsrelaties kunnen in geen geval worden beschouwd als een engagement van de Verkoper voor de toekomst.

3. Bestellingen

De Koper heeft alleen het recht een bestelling te plaatsen bij de Verkoper als hij de voorwaarden en criteria bepaald door de reglementering over de verkoop van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen naleeft. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het niet-naleven van deze reglementering door de Koper en de Koper houdt de Verkoper schadeloos voor elke schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze reglementering.

In overeenstemming met de beroepsgewoonten, worden de bestellingen in de eerste plaats geplaatst via het BIDIR systeem of, bij ontstentenis, telefonisch, per fax, per email of via de websites pharmabelgium.be,belmedis.be en www.wecarepro.be en ze worden, behoudens uitzondering of op vraag van de Verkoper, niet opgenomen in een door de Koper ondertekende bestelbon. Op verzoek van de Verkoper is de Koper ertoe gehouden zijn bestelling schriftelijk te bevestigen. De bestellingen van de Koper worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de producten in de magazijnen van de Verkoper, waarbij die laatste geen enkel engagement aangaat op het vlak van beschikbaarheid van de producten.

4. Leveringen

De leveringen gebeuren op het risico van de Koper, ook al omvat de vastgestelde prijs de levering tot op de overeengekomen bestemming. De producten worden geleverd op de plaats overeengekomen tussen de Partijen in de Specifieke Voorwaarden.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering te doen indien er maar een deel van de bestelling kan worden geleverd.De leveringstermijnen zijn niet bindend maar vormen louter een aanduiding die geen enkele garantie meebrengt. Vertraging in de levering geeft de Koper in geen geval het recht om de betaling van de factuur op te schorten, de bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of om het even welke schadevergoeding te eisen. Indien de Verkoper de producten niet heeft kunnen leveren door een fout van de Koper, heeft de Verkoper recht op een schadevergoeding.

In het geval van overmacht zoals beschreven in artikel 11 hieronder, kan de levering worden opgeschort. Indien het geval van overmacht meer dan 48 uren duurt, is de Verkoper geldig vrijgesteld van zijn verplichting om te leveren.

Als het volume van de bestelling onvoldoende is om rendabel te zijn, zal de bestelling worden klaargezet en kan de Koper ze komen halen in het magazijn na contante betaling.

5. Prijs

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, worden de goederen gefactureerd aan de prijs van kracht op de leveringsdatum. Alle huidige en toekomstige belastingen of eender welke heffingen zijn altijd ten laste van de Koper.

6. Kortingen - aankoopvolumes

Kortingen en andere voordelen kunnen worden toegekend volgens specifieke voorwaarden overeengekomen tussen Verkoper en Koper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de toekenning van kortingen en voordelen voor bepaalde categorieën van producten uit te sluiten, met name in functie van specifieke marges gegenereerd door deze producten, of in functie van andere kenmerken zoals reglementaire.

De kortingen zijn bovendien onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1.      de kortingen worden slechts toegekend als de Koper al zijn verplichtingen heeft nageleefd en voor zover de Verkoper een minimum groothandelsmarge behoudt, gegenereerd door de aankopen van de Koper bij de Verkoper.

2.      Er zijn aparte kortingen van toepassing op de bestellingen van laboratoria, de promoties, de Atractiv en Sofiadis producten, de Pharmactiv en Virtuose producten.

3.      De kortingen kunnen altijd worden aangepast door de Verkoper indien die een margedaling ondergaat als gevolg van een onverwacht en objectief gebeuren, zoals bijvoorbeeld een reglementaire of economische maatregel. In die gevallen beschikt de Verkoper ook over het recht om de prijzen aan te passen, zelfs voor reeds geplaatste bestellingen.

4.      De Koper moet in elk geval, op maandelijkse basis, voor een minimumbedrag van 12.000€/per maand bestellen (excl. BTW) om te kunnen genieten van kortingen en andere voordelen. Als dat niet het geval is, moet de factuur per bankdomiciliëring worden betaald. Bovendien worden er in dat geval maandelijkse forfaitaire verwerkingskosten van 139 EUR (BTW excl.).

Er wordt bovendien uitdrukkelijk overeengekomen dat de maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks toegestane kortingen beschouwd worden als voorschotten op de definitieve korting. Het definitief bedrag van de korting wordt berekend op jaarbasis, rekening houdend met het werkelijk gerealiseerde zakencijfer. Het positieve verschil na verrekening met de toegekende kortingen is verschuldigd door de Verkoper aan de Koper. Het negatieve verschil na verrekening met de toegekende kortingen is verschuldigd door de Koper aan de Verkoper.

7. Betalingen

7.1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke bepaling tussen de Verkoper en de Koper zijn alle facturen van de Verkoper contant betaalbaar met bankdomiciliëring.

Bankkosten van welke aard ook zijn ten laste van de Koper.

Behoudens in geval van levering onder rembours mag de Koper in geen geval betalen aan een chauffeur, een vertegenwoordiger, een mandataris of enige andere persoon dan de Verkoper. Bij niet-naleving moet de Koper op eerste verzoek van de Verkoper nogmaals betalen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op elk moment (en specifiek in de veronderstelling dat hij aan de Koper een betalingstermijn verleent) garanties en zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verplichtingen van de Koper garanderen en om elke beschermende maatregel die hij nuttig acht, te nemen.

De Koper kan zich in geen geval beroepen op een recht op compensatie tussen de bedragen van de kortingen of elk ander bedrag dat de Verkoper aan hem verschuldigd zou  zijn, en elk bedrag verschuldigd door de Koper aan de Verkoper. Elke compensatie vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper en is alleen van toepassing op de bedragen waarvoor de Verkoper zijn akkoord heeft gegeven.

Het feit om wisselbrieven te trekken of andere handelseffecten te aanvaarden, brengt geen schuldvernieuwing noch enige afwijking aan de huidige Algemene Voorwaarden met zich mee.

7.2. Niet-betaling - Gedeeltelijke betaling - Laattijdige betaling

Alleen effectieve inning door de Verkoper ten laatste op de overeengekomen vervaldag vormt een betaling.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag zal het bedrag van de facturen verschuldigd door de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

·        worden verhoogd met een nalatigheidsintrest van 18 % per jaar ten gunste van de Verkoper; en dit, tot de dag van de effectieve en volledige betaling, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een afgelopen maand. Deze intresten worden berekend vanaf de dag na de vervaldag tot de dag van de volledige betaling.

·        worden vermeerderd met een strafclausule van 12% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 300 €;

·        in de veronderstelling dat de Verkoper, om de schulden ingelost te krijgen, een gerechtelijke procedure moet starten, zal de Koper, naast de hierboven bedoelde sancties, ook een forfaitaire vergoeding van 250 € verschuldigd zijn voor administratiekosten.

De datum vermeld op de factuur wordt beschouwd als haar verzenddatum.

In het geval van laattijdige betaling verliest de Koper de voordelen van eerder toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten.

Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere door de Koper verschuldigde, zelfs niet-vervallen, facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Elke betaling wordt eerst afgeboekt op de intresten en de strafclausule en wordt vervolgens verrekend met het bedrag van de oudste factuur.

In het geval van laattijdige betaling en in het geval dat de Verkoper is gehouden tot een wettelijke leveringsverplichting, vinden de leveringen slechts onder rembours plaats.

Bij gebreke aan betaling zal de Koper vanaf de tweede, op de vervaldag onbetaalde factuur, een aanvraag krijgen tot bevestiging van overdracht door de tariferingsdienst aan de Verkoper. De Koper is verplicht de overdracht ondertekend terug te sturen, bij ontstentenis waarvan de overeenkomst kan opgeschort worden.

7.3. Betwisting van de factuur

De betwisting van een factuur moet worden verstuurd binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de factuur. De poststempel geldt als bewijs. Elke betwisting verstuurd na deze termijn wordt als ongeldig beschouwd. De betwisting moet, om ontvankelijk te zijn, voldoende gedetailleerd zijn en per aangetekende brief aan de Verkoper worden bezorgd.

8. Voorbehoud van eigendom

Alle goederen geleverd door de Verkoper blijven de eigendom van die laatste tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele kosten en intresten. De leveringen gebeuren steeds op het risico van de Koper.

9. Ontvangst van goederen - terugname van goederen

9.1. Aanvaarding van de goederen

De Koper is verplicht de goederen te controleren op het ogenblik dat hij ze in ontvangst neemt. De Koper is verplicht om te controleren of de goederen overeenstemmen met de bestelling en te inspecteren of er geen gebreken zijn aan de goederen en/of de verpakking, of op het vlak van de geleverde hoeveelheden. Als er een gebrek wordt vastgesteld op kwantitatief of kwalitatief vlak, moet de Koper de Verkoper hierover onmiddellijk en ten laatste binnen een termijn van 72 uur na ontvangst van de goederen informeren via een aangetekend schrijven. Bij gebreke hieraan wordt de Koper op onbetwistbare wijze geacht de goederen te hebben ontvangen in overeenstemming met zijn bestelling en ze te hebben aanvaard. Elke latere klacht over zichtbare gebreken wordt geacht onontvankelijk te zijn, wat uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Koper. De wederverkoop van goederen houdt van rechtswege aanvaarding van de goederen door de Koper in.In het geval van goederen waarvan de Verkoper erkent dat ze gebrekkig zijn, is die laatste uitsluitend verplicht tot vervanging of herstelling van deze goederen, met uitsluiting van enige andere vorm van vergoeding. Elk verborgen gebrek moet binnen de 48 uren na vaststelling ervan worden gemeld aan de Verkoper, het bewijs van naleving van deze termijn is voor rekening van de Koper. Na het verstrijken van zes maanden na ontvangst van de goederen, alsook na gebruik van de goederen, wordt er geen enkele klacht voor verborgen gebreken nog aanvaard. Naast het respecteren van de termijn is elke klacht pas ontvankelijk op voorwaarde dat:

·        de goederen zich in exact dezelfde staat bevinden als waarin ze zich bevonden op het ogenblik van de levering en dat ze nog niet werden gebruikt;

·        de Koper zelf geen behandelingen, herstellingen, wijzigingen of bewerkingen heeft uitgevoerd aan de geleverde goederen;

·        de Koper al zijn betaalverplichtingen heeft nageleefd.

9.3. Terugname van goederen

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Indien de Verkoper echter aanvaardt om bepaalde goederen terug te nemen, dan zal deze terugname gebeuren tegen 60% van het gefactureerde bedrag excl. BTW en zonder vergoeding van transportkosten (het verschil vormt een forfaitaire schadevergoeding voor gebruik en waardevermindering van de goederen). Een terugname van goederen zal in geen geval worden aanvaard voor speciale bestellingen zoals, bij voorbeeld, producten die niet worden gestockeerd door de Verkoper of die niet tot het assortiment behoren.

10. Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de Koper en/of derden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, een nalatigheid of een fout van de Verkoper, van haar aangestelden of leveranciers. De Verkoper sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de goederen door de Koper en/of zijn aangestelden en/of derden. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij  niet-contractueel voor indirecte schade, winst of inkomstenverlies, gevolgschade, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de Koper. Deze opsomming is niet limitatief. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden in hoofde van de Verkoper, is diens aansprakelijkheid  in ieder geval beperkt tot de tegenwaarde van de geleverde goederen, met een absoluut maximum van 25.000 euro.

 

11. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van één of meer van zijn verplichtingen indien deze niet- uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, met name een verhindering onafhankelijk van zijn wil en waarvan men redelijkerwijze niet van hem zou kunnen verwachten dat hij ze in aanmerking nam, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst, dat hij ze voorkomt of oplost of dat hij de gevolgen ervan voorkomt of oplost.

Onder een verhindering onafhankelijk van de wil van de Verkoper in de zin van de vorige paragraaf worden met name de volgende gebeurtenissen verstaan, zonder dat deze lijst exhaustief is:

·        oorlog, al dan niet verklaard, burgeroorlog, opstand of revolutie, piraterij of terroristische daad;

·        natuurramp zoals onweer, cycloon, aardbeving, vloedgolf, overstroming;

·        ontploffingen, vernieling van machines of allerhande installaties; boycots, stakingen, bezetting van de bedrijfslokalen,

·        daden van een legale of illegale instantie, behoudens de daden waarvoor de betrokken partij de risico's op zich heeft genomen gelet op andere bepalingen van de overeenkomst en in het bijzonder de volgende paragraaf.

·        de intrekking, het verlies of het niet-verkrijgen van de toestemming, de licentie of de vergunning of van enig ander gelijkaardig document noodzakelijk voor de goede uitvoering van deze overeenkomst en die moet worden uitgereikt door een overheidsinstantie en ongeacht het land.

De uitvoering van deze overeenkomst wordt opgeschort zolang het geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt; de Koper kan hiervoor geen vergoeding eisen van de Verkoper.

Overmacht wordt ook vermoed aanwezig te zijn in het geval van een nalatigheid door een leverancier van de Verkoper en dit om welke reden dan ook.

12. Einde van de overeenkomst

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen kan de leveringsovereenkomst worden opgezegd door elke partij mits de naleving van een opzegtermijn van 6 maanden, betekend per aangetekende brief. De opzegtermijn gaat in vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de opzegging werd betekend.

De leveringsovereenkomst kan vóór het verstrijken van de overeengekomen duurtijd ontbonden worden door de Verkoper indien de Koper niet volledig voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen, mits eenvoudige kennisgeving per aangetekende brief binnen de 15 dagen na de kennisneming door de Verkoper van het feit waarop hij zich baseert voor deze ontbinding, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is. De ontbinding die eventueel op grond van die basis wordt geïnitieerd, laat alle andere rechten van de Verkoper die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de wet, met name voor wat betreft de vergoeding van zijn schade, onverlet.

De volgende omstandigheden rechtvaardigen onder meer de ontbinding van de overeenkomst:

1.      elke vertraging van meer dan acht dagen bij de betaling van verschuldigde bedragen door de Koper;

2.      het faillissement, de opschorting van betaling, het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de Koper, het beslag op de activa van de Koper, of wanneer de Koper eenvoudigweg de bedoeling heeft om de balans neer te leggen, om een uitstel van betaling of een gerechtelijke reorganisatie te vragen of om een dergelijke procedure te starten (onverminderd de wet met betrekking tot de continuïteit van ondernemingen);

3.      elk element dat wijst op een financiële achteruitgang van de Koper waarvan niet verwacht wordt dat hij die zal verhelpen in de maand van de verzending door de Verkoper van een aangetekende brief over dat of die element(en).

Het einde van de leveringsovereenkomst maakt automatisch een einde aan de lopende bestellingen, behoudens andersluidende beslissing door de Verkoper.

De Verkoper kan desgevallend kiezen om het recht van ontbinding op één of meer specifieke bestellingen toe te passen in plaats van op de hele leveringsovereenkomst.

13. Compensatie - Samenhang

De Verkoper geniet het voordeel van het mechanisme van contractuele schuldvergelijking (netting) (artikel 14 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden) op grond waarvan, in het geval van een situatie van insolvabiliteit in hoofde van de Koper (collectieve procedure, faillissement, situatie van samenloop of elke andere gelijkaardige situatie), (i) de bedragen verschuldigd door de Koper, ongeacht de reden waarom ze verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar zijn, (ii) voor zover wettelijk toegestaan, de Verkoper de onmiddellijke ontbinding van de lopende koop- en leveringsovereenkomsten kan uitspreken zonder vergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch een beroep in rechte en (iii) in elk geval alle wederzijdse vorderingen tussen de Koper en Verkoper die voortvloeien uit de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch beroep in rechte worden gecompenseerd, ongeacht hun oorsprong en hun datum van opeisbaarheid.

 

De Verkoper heeft het recht om al zijn contractuele betrekkingen met de Koper als een ondeelbaar geheel te beschouwen voor de toepassing van dit compensatiemechanisme (contractuele samenhang).

14. Bescherming van persoonlijke gegevens

In het kader van de verwerking en uitvoering van bestellingen worden bepaalde persoonsgegevens door de Verkoper verwerkt. Daarnaast kunnen de meegedeelde persoonsgegevens ook gebruikt worden om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van de Verkoper voor te stellen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Verkoper en de uitoefening van rechten door de Koper in dit verband, wordt verwezen naar de Privacy Policy, beschikbaar op www.wecarepro.be.

15. Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht

15.1. Alle relaties tussen de Verkoper en de Koper alsook de Algemene en Specifieke Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

15.2. Elke betwisting met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst wordt eerst onderworpen aan een vrijwillige bemiddeling onder het toezicht van een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De keuze van de bemiddelaar komt toe aan de meest gerede partij. Alleen een vastgestelde mislukking van de bemiddelingsprocedure laat de partijen toe hun geschil voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel (Franstalige kamer) te brengen.